Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 398 вопросов и 6 433 210 ответов!

ПОМОГИТЕ !!! МНЕ ЯЗЫКИ ВООБЩЕ НЕ ДАЮТСЯ!!! Вставьте пропущенные буквы.

5-9 класс

Түліктің пайдасы
Қазақстанда қой, сиыр, жылқы және түйе өсіріледі. Қой-өте пайдалы мал. Қ...йдың ж...нінен неше т...рлі мата тоқ...ды. Қо...дың т...рісінен был...ары жаса...ды. Жылқы-к...лік. Биен...ң с...тінен қым...з ашыт...ды. Т...йенің с...тінен ш...ат аш...тады.

Caramelca49 10 авг. 2014 г., 11:36:18 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Gleb9991
10 авг. 2014 г., 13:31:05 (3 года назад)

                                     Түліктің пайдасы
Қазақстанда қой, сиыр, жылқы және түйе өсіріледі. Қой-өте пайдалы мал. Қойдың жүнінен неше түрлі мата тоқады. Қойдың терісінен былғары жасайды. Жылқы-көлік. Биенің сүтінен қымыз ашытады. Түйенің сүтінен шұбат ашытады. 

+ 0 -
Kit258
10 авг. 2014 г., 14:56:46 (3 года назад)

Қазақстанда қой, сиыр, жылқы және түйе өсіріледі. Қой-өте пайдалы мал. Қойдың женінен неше түрлі мата тоқыды. Қойдың терісінен был...ары жасайды. Жылқы-к...лік. Биенің с...тінен қымыз ашытады. Түйенің с...тінен шубат ашытады.

Ответить

Другие вопросы из категории

Пословицы поговорки о сказке
мен аспаз, адам, бала сен сез ол
Помогите пожалуйста с переводом! Батыс Казакстан облысының орталығы -Орал каласы. Орал тарихи окиғаларға бай кала.Қаланың ежелгі Жайық бойында тұрғанына

біраз уақыт болды. Орал қаласында орыстың атықты сықақшысы А.И. Крылов, орыс ақыны А.С. Пушкин болған. 1895 - 1906 жылдар аралығында Оралда атақты татар жазушысы Ғ. Толқай да тұрды. Қазақстандағы алғашқы зауыттар осы Орал қаласында пайда болған. Дүние жүзіне радио жасап берген А. С. попов Оралда дүниеге келген.

Читайте также

Ас ішкен кезде үстел__ талғам__ және дұрыс жасалуы маңызды рөл атқарады.Осы өнер__ білсеңіз,сіз кез келген кездесуге сәйкес дастарқаңызды безендіріп,сәтін

келтіресіз.Асхана сәнін келтіруде талгам__ жасалған дастарқан маңызы зор.Асхана__ майлықтар_ қатар құралдар да дұрыс орналастыру керек.ПОМОГИТЕ ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕНЫЕ БУКВЫ

Морфологический разбор,вставить пропущеные буквы: 1)Т.Бигелдинов жасынан ұшқ...ш болуды ар...андаған.Ол жауғф қарсы 305 рет ұш...п,оның сег...з

жүзден астам техник...сын істен шы...арды

2)С.Луганский 390 рет жауынгерл...к сапарға шы...арды.Ол жекпе-жек айқаста жауды...37...шағын атып түсір...ді.

3)И.Ф.Павлов 200-ден аса ә...е шабуылына ...атысқан.Ұшқыш,аға ұшқ...ш,звено басқар...шысы,авиация полкінің штурманы дәреж...лерін атқ...рған.

Вставьте пропущенные буквы:

1. Мен күнде ыд...с - ая...ты жу...мын.
2. Шаңсорғышпен шаң с...рамын.
3. Шашылған жерлерді, т...секті ж...наймын.
4. Б...лмелерде ...сіп т...р...ан г...лдерге су қ...ямын.
5. Анаммен д...кенге азы...-т...лік алуға барамын.
6.Кешкі асты п...с...руге к...мектесемін.

Морфологический разбор,вставить пропущеные буквы: 1)Т.Бигелдинов жасынан ұшқ...ш болуды ар...андаған.Ол жауға қарсы 305 рет ұш...п,оның сег...з

жүзден астам техник...сын істен шы...арды

2)С.Луганский 390 рет жауынгерл...к сапарға шы...арды.Ол жекпе-жек айқаста жауды...37...шағын атып түсір...ді.

3)И.Ф.Павлов 200-ден аса ә...е шабуылына ...атысқан.Ұшқыш,аға ұшқ...ш,звено басқар...шысы,авиация полкінің штурманы дәреж...лерін атқ...рған.Вы находитесь на странице вопроса "ПОМОГИТЕ !!! МНЕ ЯЗЫКИ ВООБЩЕ НЕ ДАЮТСЯ!!! Вставьте пропущенные буквы.", категории "қазақ тiлi". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "қазақ тiлi". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.