Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 969 вопросов и 6 445 706 ответов!

Помогите пожалуйста с переводом на казахский язык!!

5-9 класс

Абай Кунанбайулы родился в Чингизских междугорьях Семипалатинского уезда Сибирской губернии в семье крупного бая Кунанбая Оскенбаева рода Тобыкты из казахского племени Аргын. Семья Абая принадлежала к местной знати; дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своём роду в качестве правителей и биев.

Начатое в детстве домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе у муллы Ахмет-Ризы в Семипалатинске, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Одновременно посещал русскую школу. К концу пятилетней учёбы начинает писать стихи, сначала приписывая их авторство своему другу Кокпаю Джантасову. С 13 лет отец Кунанбай начинает приучать Абая к деятельности главы рода. В возрасте 28 лет Абай отходит от неё, целиком занявшись самообразованием, но только к 40 годам создаёт свои первые взрослые стихотворения. Значительным событием для Абая явилось его общение с политическими ссыльными Е. П. Михаэлисом, Н. Долгополовым, С. Гроссом.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и ученые Востока, придерживавшиеся гуманистических идей (Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.

Характерна история стихотворения «Қараңғы түнде тау қалғып» , ставшего народной песней. Гёте написал «Wanderers Nachtlied» ("Ночную песню странника"), Лермонтов переложил её на русский язык ("Горные вершины спят во тьме ночной..."), а спустя ещё полвека Абай Кунанбаев передал её содержание на казахском языке.

Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Впоследствии его примеру последовал Турар Рыскулов.

Некоторое время Абай работал волостным управителем.

Gaikotat 29 окт. 2013 г., 5:05:20 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Annazaremba7819
29 окт. 2013 г., 6:33:43 (6 лет назад)

Достық – адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Дос-жарандардың мінездері әр түрлі болып келуі мүмкін. Мысалы, біреуінде қызбалық не шабандық, екіншісінде тұйықтық не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды, қайта нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екі жүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер жеткілікті: “Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады”, “Досы жақсының, өзі де жақсы”, “Дүниеде адамның жалғыз қалғаны — өлгені, қайғының бәрі соның басында”. Достыққа қарама-қарсы ұғым — қастық пен күншілдік. Мұндай сезімге ерік алдырғандар басқаның қуаныш-қызығын, ырыс-бағын көтере алмайды, дос дегеннің не екендігін білмейді. Дұрыс дос таңдай білу — өмірлік мақсаттардың бірі; Саясаттанудағы Достық ұғымы мемлекеттер арасындағы саяси, экономикалық, мәдени мүдде тұрғысынан ынтымақтастық орнату шараларын бейнелеу үшін қолданылып жүр. Қазір бізге достық бұрынғыдан бетер қажет. Достық – бұл өмірдегі ешнәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтау одан да қиын. Достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек. Өйткені ол да баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты. Біздер достықты сақтау үшін жан-тәнімізбен еңбектенбеуіміз керек. Қайтарымын қажет етпей, берудің жолдарын үйрену керек. Сенім мен жарқын көңіл – достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді.

Ответить

Другие вопросы из категории

Помогите!!!

Составьте предложения со словами: "Шыдамдылық, омірінің ұзаруы, үйлесімділік, сұлулық, салауатты өмір, рухани". Заранее спасибо.

Читайте также

Помогите пожалуйста с переводом на казахский язык!!Абай Кунанбайулы родился в Чингизских междугорьях Семипалатинского уезда Сибирской губерниивсемье

крупного бая Кунанбая Оскенбаева рода Тобыкты из казахского племени Аргын. Семья Абая принадлежала к местной знати; дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своём роду в качестве правителей и биев.

Начатое в детстве домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе у муллы Ахмет-Ризы в Семипалатинске, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Одновременно посещал русскую школу. К концу пятилетней учёбы начинает писать стихи, сначала приписывая их авторство своему другу Кокпаю Джантасову. С 13 лет отец Кунанбай начинает приучать Абая к деятельности главы рода. В возрасте 28 лет Абай отходит от неё, целиком занявшись самообразованием, но только к 40 годам создаёт свои первые взрослые стихотворения. Значительным событием для Абая явилось его общение с политическими ссыльными Е. П. Михаэлисом, Н. Долгополовым, С. Гроссом.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и ученые Востока, придерживавшиеся гуманистических идей (Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.

Характерна история стихотворения «Қараңғы түнде тау қалғып» , ставшего народной песней. Гёте написал «Wanderers Nachtlied» ("Ночную песню странника"), Лермонтов переложил её на русский язык ("Горные вершины спят во тьме ночной..."), а спустя ещё полвека Абай Кунанбаев передал её содержание на казахском языке.

Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Впоследствии его примеру последовал Турар Рыскулов.

Некоторое время Абай работал волостным управителем.

помогите нужна 15 пословиц про друга на казахском языке с переводам пр

помогите нужна 15 пословиц про друга на казахском языке с переводам прошу))))))

Ребят помоги перевести с русского на казахский ни пользуясь переводчиком(проверю)

Алма-ата с 1931 по 1997 года была первой столицей Казахстана. Затем стала крупнейшим городом страны. Город расположен у подножия гор Заилийского Алатау.
Ребят помогите пожалуйста. Перевидите хоть что-то на казахский язык.

Помогите пожалуйста перевести текст на Казахский язык))

В казахском лиро-эпосе поэма "Козы-Корпеш - Баян-Сулу" является одной из самых древних и широко распространенных среди народа.
Основная тема поэмы - жестокость старого обычая, обрекающего на гибель влюбленных.
Канва событий такова: жили два родоначальника-богача - Сарыбай, прославившийся щедростью, и Карабай - скряга. Встретившись как-то на охоте, они договариваются и дают клятву поженить будущих детей, если у одного родится сын, а у другого - дочь. По старому обычаю одним из средств благополучной мирной жизни родов считались добрые родственные связи, по которым дети провозглашались женихом и невестой еще в утробе матерей. На охоте внезапно умирает Сарыбай, перед смертью он обращается к Карабаю:
Запомнишь ли навеки наш обет, Исполнишь ли прощальный мой завет? И, если у тебя родится дочка, За сына моего отдашь иль нет?
Карабай говорит:
Для недруга я - высохший арык, Зато для друга - плетущий родник! Не беспокойся - клятвы не нарушу, К чему мне ложью осквернять язык.
Однако Карабай нарушает клятву - "за сироту дочь не выдам, какая мне корысть, какая честь" - и откочевывает далеко. Так, Козы-Корпеш и Баян-Су лу, нареченные женихом и невестой при рождении, разлучаются в детском возрасте злой волей отца Баян. Однако до них доходит слух о помолвке. Наслышанные друг о друге и обо всем случившемся, они воспламеняются горячей любовью друг к другу. Но Карабай уже обещал отдать Баян силачу Кодару, который спас его табуны. Став взрослым, Козы-Корпеш отправляется на поиски невесты. После долгого и опасного пути он отыскивает Баян, но ему приходится таиться, приняв обличье пастуха. Любовь их возвышенна и романтична. Злой соперник Кодар узнает об этом и ему удается убить спящего в поле Козы-Кор-пеша. Баян-Сулу мстит за возлюбленного. Она просит Кодара спуститься в колодец за водой, держась за ее косу. Отрезав косу, она забрасывает колодец камнями. Убив коварного злодея Кодара, Баян-Сулу на могиле Козы-Корпеша падает на кинжал и умирает. В эпилоге говорится о том, что на могиле влюбленных растут два душистых цветка, а между ними - колючее растение.Вы находитесь на странице вопроса "Помогите пожалуйста с переводом на казахский язык!!", категории "қазақ тiлi". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "қазақ тiлi". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.