Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 567 вопросов и 6 444 304 ответов!

Написать сочинение на тему казактын бас акыны. Абая не брать.

1-4 класс

Ol3chka 10 окт. 2014 г., 3:46:11 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Suzi11suzi22
10 окт. 2014 г., 6:12:51 (5 лет назад)

Асет Мукашбеков"Созде сикыр бар, ал оленде даналык бар".  Пайгамбарымыз Мухаммед  (с.г.с)

Осынын барлыгы да бугінгі рухани кулдырау заманында халкымыздын салауатты омір жолына тусіп, оркендеуі ушін зор манызы бар дуниелер. Абай, Шакарім мурасын елдегі саяси-алеуметтік, экономикалык жане баска да шиеленісіп жаткан коптеген маселелердін себеп-салдарын табуга, когамдагы болып жаткан шым-шытырык, бір караганда тусіну киын кубылыстардын зандылыктарын аныктау ушін колдансак куба куп... Осылайша бугінгі оміріміздегі киындыктар мен шыргаландардын себептерін, оларды шешу жолдары мен багытын аныктауга мумкіндік туады.  . Сойтіп, улы ойшылдын жане откен гасырларда омір сурген жыр алыптары Асан кайгы, Бухар жырау, Суйінбай, Жамбыл т.б. бабаларымыздын рухани дуниелерін толыгырак ашу аркылы кунделікті омірдегі тірегіміз гана емес, сонымен бірге еліміздін алдагы басты багыттагы болашагын аныктау куралына айналдыру бугінгі заман талабы екені бултартпайтын шындык.

1847 жылы Кыргыздын бай шонжар манабы Орманхан шешесіне ас береді. Бул ас жиынга Казак пен Кыргыздын игі жаксылары бас косады. Казак акыны Суйінбай Кыргыз акыны Катаган да осы жиында кездеседі. Екеуінін айтысы болып, Казактын бар баласы айтылатын бул айтыстын максаты  елімізді, журтымызды бірлікке шакыру.

Ответить

Другие вопросы из категории

Перевидите пожалуйста!

Бир жылда канша мезгил бар
оларды атандар
кыс мезгилин айларын атандар
жаз мезгилинин айларын атандар

раушан гулдын сипаттау

Читайте также

Всем знатакам казахского! Помогите написать сочинение на тему: Астана кyнi (День Астаны)!

Любую информацию ,только на казахском!
Помогите!

Помагите написать сочинение на тему Жана жыл

по плану
1Кыста болатын мерекелер
2 Жана жыл куаныты мереке
3 Аяз ата мен акшакар
4 Мен сыйлыктер дайындаймын
5 Жана жыл кутты болсынВы находитесь на странице вопроса "Написать сочинение на тему казактын бас акыны. Абая не брать.", категории "қазақ тiлi". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "қазақ тiлi". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.