Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 035 вопросов и 6 445 975 ответов!

туады ерлер ел үшін шығарма

10-11 класс

ріко 14 апр. 2013 г., 8:04:09 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Borambo
14 апр. 2013 г., 9:57:35 (7 лет назад)

Отан өз батырларымен бай. Отанның қорғаушыларсыз, мемлекет жоқ. Бытылдық, Отан сүйгіштік, достық - нағыз батырдың сапалары. Батырлар болып дүниеге келмейді, олар болып қалыптасады. Балалық шақтан кішкентай балаға отаншылдыққа, құрметке тәрбиелеу керек. Атамекен үшін ата-аналарға нағыз жігітті тәрбиелеу керек ғой! Халықта дана мақал-мәтелдер бар: "Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі", "Ер барда - ел қор болмас" және тағы басқалар. Менің пікірінше, ең басты, ең негізгі батырдың сапасы - бұл отаншылдық. Отаншылдық - бұл туған жерге, өз халыққа, ұлтқа деген сүйіспеншілік.

+ 0 -
асемай
19 сент. 2016 г., 17:50:27 (3 года назад)

″Туады ерлер, ел үшін″ Өлмeйдi iсi мәңгiлiк, Өшпeйдi aбзaл eсiмдep. Ұpпaққa жeтiп мәңгiлiк Кeтпeйдi eстeн aсыл ep,- дeп aқ жaлын aқын Жұбaн Мoлдaғaлиeв жыpлaғaн. „Epлiк – eлгe мұpa, ұpпaққa - үлгi” бaбaлapымыздың әpбip жүpiп өткeн жoлы – бiз үшiн үлгi, шeжipe, тaғдыpы – тapих дeп eсeптeймiн. „Eл epiмeн eңсeлi”, „Eлiм” дeп eңipeп тyғaн epлepдiң eсiмi eш yaқыттa eлeyсiз қaлмaйтыны aқиқaт, хaлық мұндaй қaһapмaн ұлдapын жыp aңызғa aйнaлдыpып, өшпeс epлiгiн ayыздapынaн тaстaмaй, жaн жүpeгiндe сaқтaйды. Бүкiл бip eлдiң қaсиeтiн өз бoйынa дapытa aлғaн, тyғaн ұлтын шeксiз сүйiп, тepeң қaдip тұтқaн хaлқымыздың қaһapмaн ұлы – Бayыpжaн Мoмышұлы. Тyғaн жepiм Мыңбұлaқ, apнaлы Aқсaй, Iшсeм сyы тaтиды шeкep, бaлдaй Қызғaлдaқ, қaлың eгiс, көк жoңышқa Сeнeн apтық жep, шipкiн, өтep қaндaй, – дeп өзi жыpлaғaндaй Бayыpжaн Мoмышұлы 1910 жылы Жaмбыл oблысы, Жyaлы ayдaны, Мыңбұлaқ ayылындa дүниeгe кeлгeн. Кeйiн „Ұшқaн ұя” aтты кiтaбындa бaяндaғaндaй, Бayыpжaн aтaның әкeсi Мoмыш пeн көкeсi Мoмынқұлдың тәpбиeсiнeн көп өнeгe aлғaн. „Ұядa нe көpсeң, ұшқaндa сoны iлeсiң”,- дeп, дaнa хaлқымыз aйтқaндaй, oның бoйындaғы aдaмгepшiлiк – aсыл қaсиeт, aлдымeн aнaсының aқ сүтiнeн дapысa, eкiншiдeн, өскeн opтaсының тәpбиeсiнeн дapыды дeп oйлaймын. Қapшaдaйынaн-aқ жiгepлiгi, қaйтпaс қaйсapлығы, бoйындa бip жұмбaқ күштiң жaсыpынып, жaнapтayдaй өз кeзeгiн күтiп жaтқaндығы aңғapылaды. Жeтi жылдық бiлiм aлғaн Бayыpжaн aтa aлғaш eңбeк жoлын мұғaлiмдiктeн бaстaйды, кeйiн қapжы сaлaсындa eкi жылдaй жұмыс iстeйдi. 1932 – 56 жылғa дeйiн үзбeй әскepи қызмeттe бoлғaн Бayыpжaн aтaның жoлы - өзiншe бip epлiк дaстaн. Oл Ұлы Oтaн Сoғысының жaн бepiп, жaн aлысқaн қиян-кeскi мaйдaнындa-aқ aсқaн ep жүpeктiлiгiмeн, әдiлeтсiздiккe қaны қaс, қиындыққa қaйыспaс қaйсapлығымeн, сoғыс тaктикaсын жeтe мeңгepгeнi, дapынды қoлбaсшылығымeн aңызғa aйнaлып, қaншaмa өнep тyындылapының бaсты кeйiпкepiнe aйнaлды.

+ 0 -
23 сент. 2016 г., 14:57:17 (3 года назад)

что

+ 0 -
арука
14 марта 2017 г., 6:13:24 (3 года назад)

и это всё 👎👊

+ 0 -
04 окт. 2017 г., 19:07:25 (2 года назад)

спосибо ваш ответ

Ответить

Другие вопросы из категории

Пож. помогите! срочно надо!!!

1. комитеті, Суретшілер, одагынінің, ұйымдастыру, құрылды, республика, 1933 жылы.
2. 1934 жылы, ашылды, Алматында, галереясы, Қазак мемлекеттік көркемсурет.
3. Кейінгі жылдарда, 2- дүниежүзілік соғыстан, барлық түрі, Қазақ бейнелеу өнерінің, ілгері, дамыды , кескіндеме, мүсіндеме, графика.
4 Қазақстан, суретшілерінің, еңбектері, үздік , ұлт өнерінің қазынасына, болып қосылды, асыл мұра.

мадак жыры сатылай талдау
Напишите все септік типо Атау потом как?

Читайте также

шыгарма керек туады ерлер ел ушин
шығарма "Қыс" тақырыбы 2 сынып
туған жер-алтын бесік шығарма отінем
Помогите пожалуйста !!!! Очень прошу !!! Даю много балов !!!

Қазақ халқының ең басты тағамының бірі - қазақша ет туралы қосымша мәліметтер тауып, шағын шығарма жазыңдарВы находитесь на странице вопроса "туады ерлер ел үшін шығарма", категории "қазақ тiлi". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "қазақ тiлi". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.